Loka veeram mahapoojyam lyrics download

2 Oct

Loka veeram mahapoojyam lyrics

Loka Veeram Maha poojyam, Sarava raksha karam Vibhum, Parvathi hrudayanandam, Sastharam pranamamyaham 1. I salute that God Sastha, Who is the hero. Loka Veeram Maha Poojyam, Sarvarakshakaram Vibhum! Parvathi Hridayanandam, Saasthaaram Pranamamyaham!! Swamiye Saranam. Loka Veeram Mahapoojyam or Lokaveeram Maha Poojyam is the Namaskara Loka Veeram Mahapoojyam Lyrics - Swamy Ayyappan Namaskara Slokam.

Loka Veeram Maha Poojyam, Sarvarakshakaram Vibhum! Parvathi Hridayanandam, Saasthaaram Pranamamyaham!! Swamiye Saranam Ayyappa !! 1!!. Loka Veeram, Maha Poojyam Sarva Rakshakaram Vibhum. Parvathi Hrudayanandam Saasthaaram Pranamamyaham. One who is the best. Download Lagu Swamy Ayyappan Namaskara Slokam (Loka Veeram Mahapoojyam With English Lyrics). Tamil Film Song Hosana Hosana.

Loka Veeram Maha Poojyam,. Sarvarakshakaram Vibhum! Parvathi Hridayanandam,. Saasthaaram Pranamamyaham!! Swamiye Saranam Ayyappa !! 1!!.